Trung tâm Firenet Plus 1 loop, 2 Loop 127 địa chỉ

Trung tâm Firenet Plus 1 loop, 2 Loop 127 địa chỉ là dòng tủ địa chỉ với các tùy chọn 1 loop hoặc 2 loop, mở rộng nối mạng các tủ trung tâm FireNET với nhau qua chuẩn RS-485. Mỗi loop của tủ có thể lắp đặt tối đa 127 thiết bị địa chỉ và 127 đế có còi.

Call Now Button