Trung tam bao chay 10 – 20 vung

Trung tam bao chay 10 – 20 vung Đầu báo cháy và nút ấn báo cháy tay được kết nối vào trung tâm báo cháy và thể hiện báo động bằng chuông tại trung tâm báo cháy và chuông tại từng khu vực khí có báo cháy.

Call Now Button